6 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
나 혼자 산다

나 혼자 산다

6 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
It can be a badge of honor to be “single.” “I Live Alone” is a documentary-style South Korean reality series that follows the members of a self-formed club called Rainbow, which is comprised of celebrities who are single and live alone.

ಪ್ರಕಾರ:

ಪಾತ್ರವರ್ಗ:

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

ದೇಶ:

ಸ್ಟುಡಿಯೋ:

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 80:14 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Mar 22, 2013

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: Apr 09, 2021

ಸಂಚಿಕೆ: 394 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 1 ಸೀಸನ್

IMDb: 3

ಕೀವರ್ಡ್: